Oświadczenie o ochronie danych

W związku z prowadzeniem niniejszej witryny internetowej podmiot prawny działający w charakterze administratora (dalej w skrócie „my”) w znaczeniu zgodnym z RODO jest wymieniony w stopcje oraz na stronie Impressum (http://beta.nowysaski.pl/impressum/).

Przekazując niniejszą Politykę Prywatności, poinformujemy użytkownika o tym, w jakim zakresie będziemy przetwarzać jego dane osobowe w kontekście jego wizyty w naszej witrynie internetowej. O ile niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi inaczej, my (lub nasze podmioty przetwarzające) będziemy gromadzić dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego i nie będziemy ich uzyskiwać ich od osób trzecich.

Jesteśmy świadomi ogromnego znaczenia danych użytkownika, dlatego co do zasady nie będziemy ich przekazywać państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym. Jeśli poszczególne czynności przetwarzania danych będą jednak związane z jakimkolwiek przekazywaniem danych użytkownika do państwa trzeciego, wyraźnie powiadomimy o tym użytkownika w niniejszej Polityce Prywatności i poinformujemy o środkach, które podjęliśmy w celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony jego danych.

Co do zasady użytkownik nie jest zobowiązany do udostępniania nam swoich danych osobowych. Jeśli istnieje ustawowy lub umowny obowiązek przekazania danych osobowych użytkownika lub jest to konieczne do zawarcia z nami umowy, zostało to wyraźnie określone poniżej. W takim przypadku poinformujemy również o potencjalnych konsekwencjach nieudostępnienia danych użytkownika.

Nie będziemy wykorzystywać danych użytkownika w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 13 ust. 2 lit. f) i art. 14 ust. 2 lit. g) RODO.

Ze względu na rozwój naszej witryny internetowej lub zmiany w obowiązującym prawie konieczna może okazać się zmiana niniejszej Polityki Prywatności. Zastosowanie ma odpowiednia wersja opublikowana w niniejszej witrynie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych czynności przetwarzania danych można znaleźć poniżej.

 1. Udostępnianie witryny internetowej (pliki dzienników i hosting)
  • 1.1. Zakres przetwarzania danych
   Ilekroć uzyskiwany jest dostęp do naszej witryny internetowej, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputera uzyskującego taki dostęp, a następujące dane są gromadzone i przechowywane w plikach dziennika naszego systemu:

     • adres IP użytkownika;
     • metoda http i wersja http;
     • status dostępu/kod statusu serwera odpowiadającego;
     • wersja przeglądarki;
     • adres URL witryny odsyłającej (witryna internetowa, z której system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej);
     • nazwa użytkownika odwiedzającego (jeśli jest zalogowany za pomocą loginu systemowego; nazwa użytkownika nie jest rejestrowana, jeśli użytkownik jest zalogowany do aplikacji internetowej z własnym zarządzaniem użytkownikami);
     • data i czas żądania oraz liczba wysłanych bajtów;
     • odpowiedzi serwera;
     • kody błędów.
    • 1.2. Cel przetwarzania danych
     Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie witryny internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać przechowywany przez cały czas trwania sesji.
     Jest on przechowywany w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji witryny internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. Dane nie będą oceniane do celów marketingowych w tym kontekście.
    • 1.3. Podstawa prawna
     Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dzienników jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodny z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem związanym z przetwarzaniem danych jest osiągnięcie celów określonych w punkcie 1.2.
    • 1.4. Okres przechowywania
     Po zakończeniu danej sesji dane zostaną usunięte, zanonimizowane lub zachowane w plikach dziennika. W przypadku gdy dane są zachowywane w plikach dziennika, są one usuwane po (60 dniach).
     Dane nie będą dalej przechowywane w żadnej formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą.
    • 1.5. Korzystamy z dostawców usług, którzy odpowiadają za dostarczanie, a w szczególności za obsługę techniczną, naszej witryny internetowej. Tacy dostawcy (zwani „Podmiotami Przetwarzającymi”) będą przetwarzać dane użytkownika na nasze zlecenie. Korzystamy z następujących Podmiotów Przetwarzających:
     • CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft and CA Immo Saski Crescent Sp. z o.o.
     • dostawca serwisu internetowego (Full Time Sp. z o. o., ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa)
     • Dostawcy usług IT (home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin)
     • agencja internetowa (Full Time Sp. z o. o., ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa)
      Ponadto dane użytkownika będą przekazywane następującym odbiorcom, w razie potrzeby i w stosownych przypadkach:

      • organom (np. Inspekcji Pracy, administracji miejskiej, powiatowej i krajowej, urzędowi skarbowemu, policji/prokuraturze, rejestrowi spółek/gruntów itp.);
      • przedstawicielom prawnym i notariuszom;
      • notariuszom.
 2. Pliki cookie i śledzenie
   • 2.1. Definicja plików cookie
    Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze/laptopie, tablecie lub smartfonie). Te pliki tekstowe są pobierane przez przeglądarkę użytkownika przy pierwszej wizycie w naszej witrynie internetowej. Jeśli do tej witryny internetowej zostanie ponownie uzyskany dostęp za pomocą tego samego urządzenia końcowego/przeglądarki, plik cookie i zapisane w nim informacje będą albo odsyłane z powrotem do odpowiedniej witryny internetowej, która je wygenerowała (plik cookie strony pierwszej), albo wysyłane do innej witryny internetowej, do której się odnoszą (plik cookie strony trzeciej). W ten sposób witryna „rozpoznaje”, że jest to ten sam użytkownik, i dostosowuje prezentację zawartości witryny. Pliki cookie „zapamiętują” preferencje użytkownika, komunikują to, w jaki sposób korzysta on z witryny, i do pewnego stopnia indywidualnie dostosowują wyświetlane oferty.
   • 2.2. Funkcjonalne pliki cookie
    • 2.2.1. Cel przetwarzania danych
     W naszej witrynie internetowej będziemy używać kilku funkcjonalnych plików cookie. Podczas korzystania z funkcjonalnych plików cookie będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej witryny internetowej i usług żądanych przez użytkownika, a także w celu tymczasowego zapisania ustawień plików cookie. Gdyby te pliki cookie nie były stosowane, powstałyby ograniczenia funkcjonalne. Konkretny cel poszczególnych plików cookie wynika z powiązanej tabeli zawartej w punkcie 2.2.3.
    • 2.2.2. Podstawa prawna
     Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika podczas korzystania z funkcjonalnych plików cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dostarczaniu w pełni funkcjonalnej witryny internetowej i usług żądanych przez użytkownika oraz tymczasowym zapisaniu ustawień plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    • 2.2.3. Rodzaje danych, okres przechowywania, odbiorcy
     Pliki cookie Rodzaj danych Cele Okres przechowywania Odbiorcy
     Funkcjonalne pliki cookie
     borlabs-cookie Zgoda na poszczególne pliki cookie Zapisuje preferencje odwiedzających wybrane w Cookie Box od Borlabs Cookie. 6 miesięcy brak
     pll_language Kod języka ISO 639-1 (przykłady: „en”, „pl”) Przechowuje zawartość strony w preferowanym języku wybranym przez użytkownika. 1 rok brak
   • 2.3. Zmiana ustawień plików cookie
    Zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki zasadniczo sprawi, że pliki cookie nie będą przechowywane i/lub już przechowywane pliki cookie zostaną usunięte. Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie lub przechowywanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych i usunąć pliki cookie już przechowywane we wszystkich popularnych przeglądarkach. Jeśli pliki cookie naszej witryny zostaną wyłączone, może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji witryny.
 3. Prawa użytkownika
  • Jako osobie, której dane dotyczą, użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:Prawo do wycofania zgody

   W przypadku gdy dane użytkownika są przetwarzane na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo do jej wycofania w każdej chwili. Nie będziemy już przetwarzać tych danych w przyszłości od momentu wycofania zgody przez użytkownika. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   Prawo dostępu

   Użytkownik może żądać dostępu do danych przetwarzanych na jego temat, w szczególności pochodzenia i kategorii przetwarzanych danych, okresu przechowywania, odbiorców, którym dane osobowe użytkownika zostaną lub zostały ujawnione, celu lub charakteru przetwarzania. Na żądanie dostarczymy użytkownikowi kopię jego danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
   Zwracamy uwagę, że nie udziela się dostępu, jeśli skutkuje to zagrożeniem tajemnic biznesowych lub handlowych administratora lub osób trzecich.

   Prawo do sprostowania

   Jeśli przetwarzamy niedokładne lub niekompletne dane dotyczące użytkownika, użytkownik może zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia, nawet poprzez złożenie uzupełniającego zawiadomienia.

   Prawo do usunięcia

   Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych. Wówczas zobowiązujemy się do usunięcia danych użytkownika w zakresie przewidzianym przez prawo (art. 17 RODO).
   Zwracamy uwagę, że prawo do usunięcia danych nie przysługuje, w szczególności, jeśli musimy je przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

   Prawo do ograniczenia przetwarzania

   W przypadku gdy nie jest jasne, czy przetwarzane dane na temat użytkownika są niedokładne, niekompletne lub przetwarzane niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać od nas ograniczenia korzystania z jego danych osobowych.
   Prawo do sprzeciwu
   Nawet jeśli dane dotyczące użytkownika są dokładne, kompletne i przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych w poszczególnych uzasadnionych przez niego przypadkach. Użytkownik może również sprzeciwić się, jeśli otrzyma od nas marketing bezpośredni i nie będzie chciał otrzymywać go w przyszłości.

   Prawo do przenoszenia danych

   Jeśli przetwarzamy dane osobowe dostarczone przez użytkownika, w pewnych okolicznościach użytkownik może zażądać od nas przesłania tych danych do niego w formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Użytkownik może również zażądać od nas bezpośredniego przekazania tych danych wybranej przez niego stronie trzeciej, jeśli jest to technicznie wykonalne.

   Prawo do złożenia skargi

   Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność i integralność danych osobowych użytkownika, nie można wykluczyć sporów dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika. W związku z tym użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ds. ochrony danych. Może to być m.in. organ nadzorczy w miejscu zamieszkania użytkownika lub w naszej lokalizacji.

 4. Kontakt
  • W przypadku jakichkolwiek obaw wynikających z przepisów o ochronie danych, w szczególności w celu dochodzenia swoich praw, prosimy o kontakt w formie pisemnej (listownie lub pocztą elektroniczną) na adres podany w stopce lub na stronie: (http://beta.nowysaski.pl/impressum/ – wersja polska, http://beta.nowysaski.pl/en/imprint/ – wersja angielska). Można również zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych (dsb@caimmo.com).